Klachtenregeling

Mr. J.M Spronk voert een eenmanskantoor in de rechtsvorm Anki Spronk BV aan het Wilhelminapark 19 onder de naam Anki Spronk Familierecht.

In hetzelfde pand is gevestigd de advocaat mr. P.A.W.(Ellen) Standhardt-Jonkers, werkzaam bij Lanen & Standhardt advocaten. Mr. Ellen Standhardt-Jonkers is belast met de afhandeling van een klacht en functioneert daarmee als klachtenfunctionaris voor Anki Spronk Familierecht.

De kantoorklachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder verantwoordelijkheid van mr. Anki Spronk werkzame personen.

De kantoorklachtenregeling staat vermeld op de website van het kantoor en bij de opdrachtbevestiging wordt op de kantoorklachtenregeling gewezen.

Mr. Anki Spronk verklaart de kantoorklachtenregeling van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met een cliƫnt wordt aangegaan.

Klager krijgt de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht, terwijl mr. Anki Spronk de gelegenheid wordt geboden om een reactie te geven op de klacht.

Wanneer klager een klacht indient bij mr. Anki Spronk verplicht deze zich om binnen een week de klacht door te leiden naar de klachtenfunctionaris die binnen een week na ontvangst van de klacht op het kantoor, de klager een bevestiging stuurt. Wanneer klager rechtstreeks de klacht bij de klachtenfunctionaris indient, geldt deze zelfde werkwijze.

De klachtenfunctionaris stelt klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen binnen vier weken na de ontvangstbevestiging. Wanneer de klachtenfunctionaris afwijkt van deze termijn zal zij met redenen omkleed mededeling doen aan klager en aan mr. Anki Spronk onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

De klachtenfunctionaris en mr. Anki Spronk nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

Klachtenfunctionaris houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten met daarbij het onderwerp van de klacht.

De klager zal geen vergoeding verschuldigd zijn voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Zo er verschillen zijn over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit en de dienstverlening en de hoogte van de declaratie zullen klager en mr Anki Spronk een forumkeuze overeenkomen van de bevoegde rechter. In principe is dit de rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht tenzij klager daar zwaarwegende bezwaren tegen heeft.

Utrecht, juni 2021.