Diensten

Alimentatie

Kinderalimentatie

Ouders dienen naar rato van hun financiële mogelijkheden bij te dragen in de kosten van hun kinderen. Deze wettelijke verplichting eindigt niet bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, de leeftijd van volwassenheid, maar bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar.
Met een kind tussen de 18 en 21 jaar dienen afspraken met het kind zelf en niet als ouders onderling gemaakt te worden. In geval men geen afspraak kan maken, kan het kind tegen de ouder(s) procederen.

Voor het berekenen van de kosten van de kinderen gelden de tabellen van het NIBUD als leidraad en ook de door de rechterlijke macht opgestelde en gehanteerde TREMA- normen. Naast de tabelbedragen mogen extrakosten worden opgevoerd bv. voor de opvang, bijlessen en bijzondere schoolkosten.

Bij het berekenen van de financiële mogelijkheden van de ouders wordt zowel rekening gehouden met het inkomen uit arbeid als en vermogen en ook met mogelijk te verwerven inkomsten. Voor de woonlasten van de ouders wordt uitgegaan van een fortfaitair percentage van 30% als aftrekpost ongeacht de werkelijke kosten.
De ouder bij wie het kind niet woont, mag in de alimentatieberekening een zg. zorgkorting in mindering brengen, die varieert tussen 15 en 35%, afhankelijk van het aantal dagen dat het kind gemiddeld bij die ouder verblijft, te weten bij 1 dag 15%, bij 2 dagen 25% en bij 3 of meer dagen 35%. Deskundige begeleiding bij deze berekening is sterk aan te raden.

Partneralimentatie

Sinds 1 januari 2020 is de algemene termijn waarbinnen men alimentatie kan vragen ingekort naar 5 jaar, tenzij het huwelijk korter heeft geduurd dan 10 jaar: dan geldt de helft van de huwelijkstijd als  termijn

Er zijn 3 uitzonderingen:

 • als u samen kinderen heeft, dan eindigt de alimentatie pas wanneer het jongste kind 12 jaar is geworden;
 • als het partnerschap/huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en een partner binnen 10 jaar AOW gerechtigd zal worden, dan eindigt de alimentatieverplichting vanaf het moment dat AOW ontvangen wordt, indien een partner voor januari 1970 geboren is en het huwelijk/partnerschap meer dan 15 jaar heeft geduurd en het recht op AOW later dan over 10 jaar ontstaat, dan is de alimentatieduur maximaal 10 jaar. Bij deze samenloop van de genoemde omstandigheden geldt de langste termijn.

Tot 1 januari 2020 was het mogelijk om alimentatie voor een duur van 12 jaar te vragen, tenzij het huwelijk korter dan vijf jaar had geduurd en er geen kinderen uit de relatie geboren waren. Dan was de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Deze regel geldt nog steeds voor ex-partners bij wie de scheiding is aangevraagd of uitgesproken voor deze datum dus ook in geval een wijziging wordt gevraagd van een bestaande alimentatieverplichting.

Of en welk bedrag aan partneralimentatie wordt toegewezen hangt af van diverse factoren. Voor het berekenen van het bedrag dat benodigd is om in een vergelijkbare welstand als ten tijde van de relatie voort te leven, de zg. behoefte, wordt uitgegaan van de inkomsten van partijen op het moment van uiteengaan. De rechterlijk macht hanteert in principe de Hofnorm om het bedrag van de behoefte te berekenen, tenzij duidelijk is dat het hanteren van deze norm tot onaanvaardbare conclusies leidt; dan wordt de behoefte berekend op basis van de uitgaven van partijen. De door de rechterlijke macht en advocaten gehanteerde Trema normen bieden vaak geen maatoplossing. Zo verschillen de partners vaak van mening over de mogelijke inkomsten en aftrekposten.

Bij ondernemers wordt kritisch gekeken of het uitgekeerde salaris niet verhoogd kan worden of dat er een dividenduitkering kan plaatsvinden, terwijl bij werknemers het arbeidscontract kritisch wordt bekeken.

Bij het berekenen van partneralimentatie of bij het onderzoeken van de mogelijkheden om een verzoek in te dienen voor wijziging van de bestaande alimentatieverplichting, is deskundig advies van groot belang.

Indexering: Jaarlijks wordt volgens artikel 402-a BW zowel de kinder- als de partneralimentatie geïndexeerd met een percentage dat door het Ministerie van Justitie wordt gepubliceerd wordt in de landelijke media. Het indexeringspercentage voor 2021 is 3%. Bij overeenkomst kan de indexering worden uitgesloten of kunnen andere afspraken worden gemaakt.

Checklist persoonlijke gegevens:
Uw gegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • (eventueel) feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Gegevens partner

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • geslacht
 • nationaliteit
 • formeel adres
 • feitelijk adres
 • postadres
 • telefoon prive
 • telefoon zakelijk
 • email
 • adviseur

Kinderen:
per kind:

 • volledige namen en achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • BSN nummer
 • adres

Huwelijksdatum of datum registratie partnerschap en gemeente indien u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft laten opmaken, graag kopie toezenden is er sprake van een gemeenschap van goederen

Indien u  een samenlevingscontract heeft, graag kopie toezenden
Adres en kadastrale gegevens gezamenlijke woning