Algemene voorwaarden

 1. Anki Spronk Familierecht is de handelsnaam van Anki Spronk BV, met als Kamer van Koophandel nummer: 30248849. Anki Spronk Familierecht stelt zich tot doel de praktijk van (proces)advocaat in de meest ruime zin van het woord uit te oefenen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht aan mr J.M.Spronk, handelende onder de naam Anki Spronk Familierecht.
 3. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde ingeschakeld wordt, plaatsvinden en de kosten zullen voordien worden besproken.
 4. Aan de rekening wordt een specificatie gehecht met een overzicht van de aard van de werkzaamheden en verschotten (rekeningen van derden, zoals griffierecht). Een voorschot op het honorarium, verschotten en kantoorkosten kan worden gevraagd. Er wordt 5% kantoorkosten in rekening gebracht. Het BTW tarief van 21% is van toepassing. In principe wordt eens per maand een nota per mail verstuurd. Het uurtarief wordt bij de aanvang van de samenwerking vastgesteld en kan jaarlijks per 1 januari verhoogd worden met maximaal het percentage dat als indexering in dat jaar in alimentatiezaken zal worden vastgesteld.
 5. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst op het rekeningnummer zoals vermeld op de nota. Indien betaling binnen de op de declaratie gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag verschuldigd is. Anki Spronk is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Anki Spronk is niet aansprakelijk voor de schade die mogelijkerwijs voor opdrachtgever als gevolg daarvan ontstaan zal.
 6. Wanneer er discussie ontstaat over de behandeling van de zaak, waarbij cliënt het dossier ter beschikking gesteld wenst te krijgen, zal het dossier eerst ter beschikking worden gesteld na ontvangst van alle uitstaande en verschuldigde facturen tot dat moment.
 7. Indien bij de uitvoering van en opdracht een gebeurtenis – handelen of nalaten – voordoet die tot aansprakelijkheid van een deelnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 50.000,-.
 8. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, is een dergelijke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.
 9. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop cliënt de aanspraak baseert, zijn ingediend bij Anki Spronk Familierecht.
 10. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde vanAdvocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden geretourneerd. Het dossier van de opdrachtgever wordt ten minste 6 jaar(digitaal) bewaard na het afronden van de zaak.
 11. Anki Spronk Familierecht heeft geen Stichting derden gelden ter beschikking en kan geen derden gelden ontvangen.
 12. Anki Spronk Familierecht heeft een klachtenregeling die vermeld staat op de website. Indien de klager en de klachtfunctionaris niet tot een oplossing van de klacht kunnen komen, kan de klager zich wenden tot de klachten-en geschillencommissie advocatuur voor een bindende uitspraak. De klager kan een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur door zich schriftelijk tot deze organisatie te wenden. Is de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd, dan kan de klager zich wenden tot de burgerlijke rechter. Dient de klager een klacht in bij de GeschillencommissieAdvocatuur, dan is het Regelement Geschillencommissie Advocatuur van toepassing. Anki Spronk Familierecht kan onbetaalde declaraties ter incasso aan de GeschillencommissieAdvocatuur voorleggen. Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden van Anki Spronk Familierecht is onverlet van toepassing.
 13. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Nederlands recht. Procedures dienen te worden gevoerd bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en opgenomen op de website Anki Spronk Familierecht.

Augustus 2021